afgelasting

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

terugtrekking

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opeendiening te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HN Solutions Management GmbH, Bullermannshof 7, 47441 Moers, sales@canails.de, Deutschand, Telefoon: +49 2841 / 9996774, Fax: +49 2841 / 9996776) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (e.B. een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen of af te geven. De termijn wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

  • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd als hun verzegeling na levering is verwijderd.
Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan HN Solutions Management GmbH, Bullermannshof 7, 47441 Moers, sales@canails.de, Duitsland, Telefoon: +49 2841 / 9996774, Fax: +49 2841 / 9996776

– Ik/wij (*) herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Speciale opmerkingen

Als u dit contract financiert via een lening en deze later intrekt, bent u ook niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit moet met name worden aangenomen als wij ook uw geldschieter zijn of als uw geldschieter gebruik maakt van onze samenwerking met betrekking tot financiering. Als de lening al door ons is ontvangen op het moment dat de herroeping van kracht wordt, gaat uw kredietverstrekker onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het gefinancierde contract met betrekking tot u aan met betrekking tot de juridische gevolgen van de intrekking of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het doel van dit contract de verwerving van financiële instrumenten (e.B effecten, deviezen of derivaten is. Wilt u een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de bruikleenovereenkomst als u ook recht heeft op een herroepingsrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Gebruik je eigen tekst.